ارتباطات جمعی

مسولین این بنیاد در تلاش هستند تا با دگر منابع تمویل کننده کمک ها بشر دوستانه ارتباط موثر و دوستانه به مرور زمان بر قرار نمایند.